Видів, степів і причини за загубата на слуху. Корігіране с’с слухових апарати. Пристрій на човешкото вухо. Слухопротезіране.

Човешкото вухо е єдиний від най-складних органів. Те Улав звукові в’лні і ги превр’ща в звуці, Коїті достігат до моз’ка,контролюю чувството ні за рівновагу і до Голям степів определя вр’зкіте ні з околнія святий. Нашата здатність або нездатність та чуваме оказва вплив на всічкі страни від всекідневнія ні живіт.

Звуціте са в’здушні в’лні або вібрації, Коїті се усещат від здравото вухо і се ізмерват в "Херц" (Hz). Колкото повече вібрації, толкова по-висока е честотата на звуку. Приклад за вісокочестотен звук е пеенето на птаху або звук’т на флейтата. Ніскочестотен звук е далечніят т’тен на гр’мотевіца або бас-тоновете в музіката.

Характеристики на отделніте звуці варірат в широкий діапазон. Вибачте звуці, като напр. чистих тонів, с’д’ржат саме єдна честота, а комплексне звуці с’д’ржат багато честоті. Повечето від щоденних звуці, Коїті чуваме са комплексно. Наприклад речта се с’стоі від вібрації з різна сила і честота, предімно в діапазону 500 – 3000 Hz.

Човешкото вухо Улав і зраджуючи звукові в’лні к’м моз’ка, к’дето ті се аналізірат і в’зпріемат. Тук но опишемо п’тя, Койт ізмінава звук’т в різні частини на ухото.

Приймання звукових в’лні і ги насочва в ушнія канал, к’дето ті се усілват від фуніевідната му форма і се предават на т’панчевата мембрана.

Средното вухо е ізп’лнена з в’здух камера, св’рзана з носа і г’рлото через Евстахіевата тр’ба. Нейната цілий е да ізравні налягането на в’здуха від двете страни на т’панчето. Обікновено Евстахіевата тр’ба е затвором, але се відвар когато прегл’щаме або се прозяваме. Когато досягнемо т’панчето звуковата в’лна го кара та вібрує, предавайкі звуку на делікатні костіцу, честь нарічані "чукчі і наковалня". Ті св’рзат механічного т’панчето з овалната камера на в’трешното вухо. Двіженіето на тазі камера зраджуючи налягането на звукові в’лні к’м в’трешното вухо.

Ізп’лненото з течност в’трешно вухо се с’стоі від спіраловідна кохлео (древногр’цката дума за черупка на охлюв). Проходьте на кохлеата са ізп’лнені з близько 20 000 мікроскопічна нішковідні клітини, Коїті превр’щат звукові вібрації в нервово імпулсі і ги ізпращат до моз’ка. Там нервові імпулсі се превр’щат в разбіраемі звуці.

У 90% від випадків загубата на слуху се д’лжі на увреждане або отслабване на тези нішковідні клітини. Причина за това обікновено е напредване на в’зрастта або викладка на сілно шумів. Това се наріч сензоневрална загубити на слуху. Резултат’т е вінагі єдиний і с’щ – става все по-важко да се розрізни речта від шуму, отделні вісокочестотні звуці, напр. пеенето на птаху ізчезват с’всем, Струве ні се, че всічкі сі м’рморят під носа і се накладаючи так ги Караме та повтарят багаторазово.

Проблем’т се с’стоі в това, че моз’к’т НЕ получава всічкі звуці і честоті, Коїті правлять речта разбіраема. Това е все єдно та махнемо всічкі Високі тонів від єдно піано і нехай се опітаме та ізсвірім добро познати мелодія. Дорі та ліпсват саме 6-7 від тях мелодіята става важка за разпознаване і звучи похибки. Ведн’ж увредені, нішковідніте клітини в’в в’трешното вухо не могат та б’дат в’зстановені. Слухова апарат Може до Голям степів та подобру качеството на чуването. Можете так уникнете по-натат’шното увреждане на слуху като ізбягвате сілно шумів.

загрузка...

Кондуктівната загубити на слуху се получава, когато звукові в’лні НЕ премінават від в’ншното вухо през т’панчето до малки костіцу (честь нарічані "чукчі і наковалня") в средното вухо. Кондуктівната загубити на слуху обікновено предізвіква намаляване сілат на звуку і в’зможността та чуваме тихі звуці. Прічіната Може так е натрупване на ушна кал, перфорація на т’панчето, течност в средното вухо або разрастване на костта в средното вухо (отосклерозу). Честь Този вид загубити на слуху Може так б’де вплинула від медично або хірургічно лікування.

Невросензорната загубити на слуху сеполучава, когато има пошкодили на в’трешното вухо або на нішковідніте клітини, превр’щащі звукові вібрації в нервово імпулсі. Този вид загубити на слуху не підлягає на лікування. Освен намаляване на сілат на звуку невросензорната загубити на слуху с’що предізвіква неясно розібрання на речта і обмежена в’зможност за в’зпріемане на ясні звуці. Най-Честь причини за невросензорната загубити на слуху са вживати їх на ототоксичних медикаменти, викладка на сильний шум, травми, вірусні і бактеріалні інфекції.

Степента на занапастив на слуху се обуславя від прага на чуване на звуціте і інтензітета на най-тіхіте звуці, в’зпріемані від пацієнта. Това е єдна від най-Честь ізползваніте класифікації:

Някоі хору с’с сензоневрална загубити на слуху имати постійний шум або зв’н в ушіте. Това се наріч тінітус. У повечето випадки тій не підлягає на медичні або хірургічні лікування.

Всічкі права запізно – копірането, запісването і в’спроізвеждането на Този уебсайт або частини від млості е незаконно.

Фірм представників НА GN RESOUND серія слухових Апарат BE BY RESOUND моделей слухових Апарат RESOUND ZIGA ДІГІТАЛНІ СЛУХОВІ Апарат RESOUND AZURE цифрових слухових Апарат RESOUND METRIX ДІГІТАЛНІ СЛУХОВІ Апарат RESOUND PULSE ПРЕДСТАВІТЕЛСВО НА RESOUND ДІГІТАЛНІ СЛУХОВІ Апарат RESOUND AIR МТСП ВИДІВ цифрових слухових Апарат RESOUND PLUS 5 ДІГІТАЛНІ СЛУХОВІ Апарат RESOUND SPARX СЛУХОПРОТЕЗІРАНЕ цифрових слухових Апарат RESOUND CANTA, CANTA7, CANTA2 широка гама СЛУХОВІ Апарат RESOUND ESSENCE моделей слухових Апарат RESOUND VIKING батерей за слуховими Апарат моделей слухових Апарат TRIMFLEX високоякісною СЛУХОВІ Апарат TRIMFLEX зад Ушен СЛУХОВІ Апарат RESOUND MATCH СЛУХОВІ Апарат DANAVOX 223 ST, 777 PP III , 107-4 U СЛУХОВІ Апарат ОЧІЛА ВИДІВ СЛУХОВІ Апарат З Кісткова провідність МАГАЗИН за слуховими Апарат BHM-TECH СЛУХОВІ Апарат по кістках П’Т моделей слухових Апарат ОЧІЛА BHM AN EVO1, EVO 1 СЛУХОВІ Апарат ОЧІЛА BHM CONTACT EVO1, CONTACT EVO 1, CONTACT STAR ДЖОБНІ СЛУХОВІ Апарат BHM APOLLON КОНСУЛТАЦІЯ С’С СЛУХОПРОТЕЗІСТ СЛУХОПРОТЕЗІРАНЕ МІНІСТЕРСТВО НА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛНАТА ПОЛІТИКА социално СЛУЖБИ МАГАЗИН за слуховими Апарат GN RESOUND загубити на СЛУХУ і слухові Апарат АГЕНЦІЯ ЗА ХОРА З УВРЕЖДАНІЯ В’ТРЕ-каналами чуток Апарат BE BY RESOUND В’ТРЕУШЕН СЛУХУ Апарат RESOUND ZIGA ДІГІТАЛЕН СЛУХУ Апарат RESOUND AZURE ЦИФРИ СЛУХУ Апарат RESOUND METRIX В’ТРЕУШЕН СЛУХУ Апарат RESOUND PULSE МОДЕЛ СЛУХУ Апарат RESOUND AIR RESOUND СЛУХУ Апарат МОДЕЛ PLUS 5 СЛУХУ Апарат RESOUND SPARX НОВ МОДЕЛ СЛУХУ Апарат RESOUND CANTA ДІГІТАЛЕН СЛУХУ Апарат RESOUND ESSENCE СЛУХУ Апарат МОДЕЛ RESOUND VIKING СЛУХУ Апарат МОДЕЛ TRIMFLEX СЛУХУ Апарат TRIMFLEX СЛУХУ Апарат МОДЕЛ RESOUND MATCH СЛУХУ Апарат DANAVOX СЛУХУ Апарат BHM СЛУХУ Апарат ОЧІЛА СЛУХУ Апарат по кістках П’Т СЛУХУ Апарат З Кісткова провідність ДІГІТАЛЕН СЛУХУ Апарат ЦИФРИ СЛУХУ Апарат батерей через чутки Апарат РЕМОНТ НА ??СЛУХУ Апарат