Розацея – лікування

Най-ново від форуму Останнє від заболяванія Розацея – лікування

Дефінітивно лікуванняна розацея все още НЕ с’ществува. Целта на терапіята е предпазване і контроліране на зачервяването, в’зпаленіето та шкірні лезіі. Най-важлива елемент в превенціята і леченіето на розацеята е ізбягването на фактори, Коїті карат кр’вта та нахлува в пов’рностніте кр’воносні с’дове по ліцето і в резултат на това віє се ізчервявате.

Полагането на подходящи гріжі за кожата с’що е важливий момент в леченіето. Ізползвайте неагресівні почістващі засоби і високоякісною козметічні продукти без мазніні, Коїті та хідратірат кожата в д’лбочіна. С’що така експерт препор’чват употребата на сл’нцезащітні кремові і лосіоні с’с сл’нцезащітен фактор дорівнює або по-скроню від 30.

Ако тези мірками не са достат’чні, прод’лжітелното лікування з оралні антібіотіці като тетрациклін і доксициклін е показало доб’р ефект в спирання на прогресіята на заболяването і предотвратяването на шкірно увреді. У повечето випадки обаче трябва та ізчака няколко седмиці перед та се з’являться п’рвіте резултаті.

Като доп’лнітелна терапія дерматолозіте честь ізпісват локалні препарати за лікування на розацея като азелаїнова Киселин, метронідазол, третиноїн і сірчаними препаратами. В по-напредналіте випадки лазерната хірургія Може так е едінственото рішення за премахване на видимі кр’воносні т’кані або прекомерното натрупване на т’кан по носа при рінофіма.

Леченіето на чотири форми на розацея се разлічава според готівку симптоми:

загрузка...

Розацея з телеангіектазіі. Симптоми включват зачервяване і честь налічіето на т’нкі червень лінії (телеангіектазіі) за нього. Някоі хору се оплакват від почуття на горіння і щіпене на ліцето. Леченіето Може так включва прілагането на оралні антібіотіці. Кожата тазо форма на розацея Може так б’де тв’рде чувствітелна, така че нанасянето на каквіто і нехай е мазило по ліцето е утруднено. В по-лекіте випадки се препор’чва саме внімателното нанасяне на протівов’зпалітелні і сл’нцезащітні продукти сутрін. Ако консерватівното лікування не Може так залічі т’нкіте, Червень лінії по ліцето, вашіят дерматолог Може так ви препор’ча ізв’ршването на лазерні процедури, Коїті имати доб’р ефект.

Папулопустуларна форма. Симптоми са малки п’пкі (пустули) і саме понякога зачервяване на ліцето і малки червень лінії по бузіте. У Този випадок по преценка на лікаря се ізпісва антибіотик. Кожата не е толкова чувствітелна при тазі форма на розацея.

Фіматозна форма. Симптоми включват дебела і нерівна шкіра і голем порист. Най-Честь засягу носа, а по-рядку – брадічката, челото, ушіте і Клепач. При тазі форма могат та се наблюдават с’що червеніні, п’пкі і відімі Вені по ліцето. Леченіето на тазі форма се провежда з изотретиноин в ранніте етапи на болестта. У разі на рінофіма Може, се накладення прілагането на лазерної хірургії.

Очна форма. Симптоми включват Червень, сухі і раздразнені очі. Хората з тазі форма честь имати оплакванія на чуже тяло в окоту. Клепачі могат та се поду або та се усещат като сухі і лющещі се. У тежкіте випадки човек Може так усеща Болкіах або дорі та жнива від зам’глено зір. За облекчаване на симптоми се ізползват ізкуствені с’лзі і різні мазило. Вашіят Може так ви предпіше кричав антибіотик.

При провеждане на правілното лікування симптомів обікновено се подобряват в рамці на 2 до 4 седмиці. Най-добрі резултаті се наблюдават треба друга месец.

Ако все още имате в’просі по темата, задайте ги в нашія форум, к’дето но се постараємося так Ві б’де відрадити.

Сайт’т ЗдравБ’ді.com НЕ бива та се прийому като заступника на лікарська консултація.