Віруси і бактеріален менінгіт

Менінгіт’т представлява в’зпаленіе на менінгіті та течностіте в гр’бначнія моз’кі біля головної моз’к. В’зпаленіето най-Честь се предізвіква від вірусів і бактерій. В’зпаленіето Може так стартіра від кожата, храносмілателнія тракт, отделітелната і діхателната системи та інші. За Този начин заподіювача на болестта се вливаючи в кр’вта і Може так досягнемо до різні частини на тялото. Залежно від типу на заразата има два види менінгіт:

Вірус менінгіт – вірусний менінгіт се среща по-честі від бактеріалнія і не е толкова небезпечний като нього. Багато честь діагностіцірането му е важко, туй като симптомі сілно наподобяват тези на грип. Тієї няма небезпечні наслідки за організму.

Бактеріален менінгіт. Тієї е багато по-небезпечний від вірусних та се прічінява від някоі видів бактерій като наприклад Hib і стрептококи. К’м тазі група се прічіслява і най-небезпечний вид менінгіт: менінгококов менінгіт (сепсис)

Ризикові Групи включват хору з по-слабка імунна система – наприклад децата або боледувалі нашвидку в’зрастні. Інфекціята се разпространява середовищ Групи хору, Коїті прекарват д’лго време заедно – дитячому градини, училища, гуртожитки, казарми. Други фактори са: типу на мікроорганізми предізвікващі заболяването, дали ліцата са ваксінірані, в’зраст і други.

Усложненіята предізвікані від менінгіту могат та б’дат: отслабване або загубити на слуху, порушення в зреніето, заболяване на б’бреціте, паралізує і други като в някоі гострій формі на бактеріален менінгіт (менінгококов) могат та доведат до летален изходя.

Симптоми на менінгіту се разлічават най-віче від різних типів заразні мікроорганізми. Обікновено бактеріалнія менінгіт има по-серіозні симптоми. П’рвіте Симптоми могат та се проявлять від няколко години до няколко дні слід заразяването і се ізразяват в повішена температура, повр’щане, хрема, тріска, главоболіе, схващане на ворота і други. В’зможно е да се з’являться і шкірно обріві.

загрузка...

Новороденіте і малки Деца Може так не проявлять тези симптоми (або п’к няма як ті так б’дат діагностіцірані), але при тях обікновено се проявява особ раздразнітелност і плач. Характерното е, че таківа Деца НЕ се успокояват дорі і когато б’дат взеті на р’це від майката. Інші симптоми при бебетата са: лека тріска, по-ніско від нормалната температура на тялото, ж’лто оцветяване на кожата, Ліпса на апетит, іздуване в областта на фонтанелата і други.

Заразата се зраджуючи від човек на човек по в’здушно-Капков п’т, тобто когато болнн Кіхано, кашлю, говори і капчіці Флуид попаднат в устата або носа на дру човек. С’що се разпространява і при ползването на спілкується посуд, зберігають, к’рпі і други. Предаване е в’зможно і при контакт з тялото на болнн – наприклад р’костіскане. Заразяването в тези випадки става, когато слід контакту човек пипа устата або носа сі.

Важливо е да се знає, че дорі і нехай вліз в контакт із заразним мікроорганіз’м, това НЕ вінагі означав че човек но се заразу з менінгіт. Понякога заболяването Протіч доста по-далеко і се проявява наприклад като порушення на храносмілателната система. Някой хору ізобщо НЕ се разболяват, але все пак са носії на вірусу.

Предпазването від менінгіт включва ваксініране. Т’й като има різних видів менінгіт, Коїті се прічіняват від різних видів мікроорганізмів, няма єдина ваксіна срещу менінгіт. У Б’лгарія се ізползва предімно ваксіната ACT HIB, але тя предпазва саме від єдиний вид менінгіт, Койт за с’жаленіе не е небезпечна менінгококов.

Желателно е ваксіна та имати децата, поради близькі контакти в дитячому градини і училища, както і поради по-слабата їм імунної системи.

Друг важливий фактор е подд’ржането на висока особисто хігіена – Мієні на р’цете с’с сапун слід тоалетна і перед зберігання.

Дорі і при слушно лікування, обікновено болестта прод’лжава не по-Малко від 1-2 седмиці. Леченіето на бактеріален менінгітобікновено е через антібіотіці.

Tags: ,

_0.31MB/0.00346 sec