МАГІЯТА НА КАМ’НІТЕ

МАГІЯТА НА КАМ’НІТЕ

Ако се потребує від компетентна інформація за всічкі мінералу і кристали, дещо бижу е слушноза Вас, кой е Вашіят ліченіе кам’к, як да се гріжіте за Вашіте біжута, модні тенденції при ск’поценніте кам’ні, легенди за мінерали, кой кам’к е подходящ за Вас според зодіакалнія знак і още багато корисна і цікава інформація ме пот’рсете на:

ЛІКУВАННЯ ЗА ЯКИХ болесть З мінералу і КРИСТАЛ

Консултаціі і терапія в областта на менталніте ситуації: депресія, біполярні і тривожно разстройства, пріст’пі на паніка, посттравматічен стрес, фобії, сугестія, дефіцит на увагу, алкохоліз’м та наркоманії, хранітелні порушення – анорексія і булімія.

С’що така: Стрий, ЦЕЛУЛІТ, таких операційних БЕЛЕЗІ, АКНЕ, КОСОПАД, скроню АРТЕРІАЛНО НАЛЯГАНЕ, ВИРАЗКА, гастрит, коліт, констіпаціі, ЗАТЛ’СТЯВАНЕ, ПСОРІАЗІС, АНЕМІЯ, алергій, ЗАЕКВАНЕ, ОСТЕОПОРОЗУ, ПІГМЕНТАЦІЇ ПО КОЖАТА І ОЩЕ РЕДІЦА ЗАБОЛЯВАНІЯ.

Увага! – Леченіето се ізв’ршва саме слід поставити лікарська діагнозу.

14 септемврі 2011, підряд

У тазі публікація бих бажав да ві дам повече яснота за мінералу і кристали, техне тонів і елементи. При робота з кам’ні е необхідно да се св’ржат з четіріте елемента. Всекі єдиний мінерал има своят елемент, както всекі човек има своят елемент від групата – зем’ян, В’здух, Вода і Ог’н.

Това обаче НЕ означав, че у випадках наприклад: Аметист св’рзан з елемента В’здух і даден індивід с’що е з елемента В’здух, особиста кам’к на човек’т да е Аметист. Всекі елемент има своята роля за човешкіят організ’м і дух.

Памела дава следние отримати пояснення: "Вр’зката ми з водата всекі п’т е різна і когато прояви качествата сі, с’м здатна так получа това, від което се потреб. Елементи лекуват на всічкі нива, защото са Основні носії на жівотворната енергія

На физическо ниво получавате Земна енергія через храната, Коята поемате. Від елемента зем’ян ня се вчимо та пріемаме свещената отговорност, Коята імама като служителі на Майката зем’ян. "

Моіте ОПит і аналізі, както і на колегії ми літотерапевт дават следното висновок: Колкото повече имате прийом на необработена храни, толкова повече получавате така необходімата енергія. Через елемента зем’ян можете да се навчіть так хармонізірате собі сі, за да запазіте концентрація і баланс по п’тя, Койт следвате.

Водата се ізползва за в’ншно пречістване. Тялото е ізградено з над 70% вода. Пріето в’трешно като Білко чай, водата засілва енергійното ниво. Пріем’т на ізворна вода, структурірана вода від мінералу і кристали, чисти – не опаковані плодових соків са безцінний за тялото і духовността.

"При зливанні з елемента Вода е в’зможно та в’зпріемате починаючи за інтеграція на своята чувствітелност через емоціоналното тяло. Можете та се звільніть від умовно реакції, від натрупаніят досегашен спить і нехай се прідвіжіте к’м безусловната любов, і к’м по – відчинене в’зпріемане на саміті собі сі, і околніте. За Този начин но усетіте чувството, което с’ществува отв’д фізіческото ниво, даващо в’зможност за разшіряване на сетівата. "

Неправілното дішане води до незворотній процеси, трябва та ізползваме В’здух’т вліващ се в нашіте білі дробові максімално. Енергія на в’здуха са освобождаващі і тонізіращі.

"При зливанні з елемента В’здух ня се научаваме та б’дем духовно розумно і нехай ізползваме енергії на розуму за вісшето благо на хората. З нього премінаваме від с’стояніе "аз" / Еготов ні / до с’стояніе, обгр’щащо безкрайната цялост на Всіечко, Което Е. "

Сл’нчевата светліна, така наречення Ог’н на фізіческото ниво ні зарежда с’с серотонін і вітамін Д – "В централната нервова система серотонін’т гра важлива роля при регулірането на гняв, агресивною, тілесна температура, настрій, с’н, повр’щане і Гаден, сексуалност і апетит. Ніський нива на серотонін предполагат нарастванена агресівното поведінку, клінічно депресія, міграції, раздразнітелен стома, фіброміалгия і різні нервово разстройства. Недостіг’т на серотонін Може так доведе до порушення в с’ня і нехай демотивує човека. Хормон’т в’зніква від амінокіселіната л-триптофан у різних т’кані на тялото, включітелно і в моз’ка. "

"При зливанні з елемента Ог’н се вчимо целенасочено та се фокусіраме в жівата енергія. Урок’т, Койт получаваме через Този елемент е да се навчимо, як да боравім дадено схващане като му додамо повече яснота і як по – добро та вникнемо в нього като ізползваме правилно розуму і волята сі. "

Приблизно разполагането з мінералу Рутил кварц, Койт е з елемента Ог’н, віє можете да опануєте і насочіте вашіте мислі в правилно насока.

Іма мінерал, Коїті прітежават і по два елемента / както і при хората /, като наприклад Сапфір імащ сіліте на елементи Ог’н і В’здух.

Саме тук е мястото да ві спомена, за кам’ніте отговарящі на … визначена зодія.

Наприклад елементарното предлагане, че зодія Скорпіон е з елемента Вода і нейниє кам’к е Опал. Але това не е така, Опал’т е з елемента на Ог’н! Або п’к зодія Телець отговаряща на елемент зем’ян, "Експерт" препор’чват Аквамарин … докотив Аквамарин е з настройката на елемента Вода.

Четіріте елемента са жізненоважние за нашіят фізично живіт тук на планетата зем’ян, і когато сме об’ркані, ізгубені в неяснотата ідват на помощ мінералу і кристали через Коїті ня прідобіваме онів, което вс’щност сме пропусналі.

Според біблійні писання опис у кнігата на Ной, д’гата е била договір між Бог і хората за мир слід потоп’т.

Самата д’га е ізградена від сидим цвята. С’щіте колірні са життя необхідний, за цялата флора і фауна, както і за нас хората. Якось описах за – горе – "договір", тобто цветовете на д’гата ні нагадають за едінството на с’ществуването.

С’щіте тези сидим цвята пріс’стват і прекрасні мінералу і кристали. Через тяхната оцветеност се характеризує від хімічних їм с’став, следователно та вітамінні пріс’стващі в тези дарів від С’творітелніте сили.

У тазі сі публікація но засегна онезі колірні, Коїті отговарят на нашата еднокрідна система:

загрузка...

Червене мінерал – ті подпомагат кр’вообращеніето, лекуват анемія, паралізує і се і са неймовірний щит проти різних щамове на грип. Тяхното с’д’ржаніе ізразено в’в вітаміну са аналогічно в, Червене плодові, репічкі, хробаків цвекло і други. УВАГА! Невротичні с’стоянія ескалірат і се зад’лбочават при налічіето на червень кам’ні, Рубін, Гранат і ін

Помаранчеві кам’ні – мінерали з Този експанзівен цвят лекуват, потіснатост, депресії, бронхіт і б’бречні заболяванія., Ала прекалената вживати їх на помаранчеві кам’ні могат та имати обернений ефект – ледачий, разпуснатост. Аналогічні вітамінні в, моркви, п’пеші, портокалі, кайса та ін

Ж’лтіте кам’ні – в’здействат в’рху нервната і храносмілателніте системи, укрепва нервната системи, стимулює т’нкіте черва, чорна дроб і лекува шкірні проблеми, діабет, констіпація / Запека /. Аналогічні вітамінні в, лимона, тіквічкі, банани.

Зелені кам’ні – успокояват нервната система, в’зстановяват нервові клітини, ізключітелно корисно за с’рдечната дейност. Лекуват виразка, гастрит і невралгії. Аналогічні вітамінні в, зелето / зеленото /, зелено гроно, марули, зелених бобів і ін

Сініте кам’ні – ті са ізключітелні антісептіці, подпомагат тялото за премахване на інфекції, намаляват стрес’т, в’лненіята, фобії, епілепсія, хепатіт / ж’лтеніца / і дитячому заболяванія. Аналогічні вітамінні в, Боровінка, сині сливи.

Кам’ні з цвят індиго – най – сілно антидепресанти, корисний за моз’чната дейност, лекува майже всічкі психична заболяванія, лекуват паралізує, белодробні заболяванія, астма. Аналогічні вітамінні в, синьо гроно, Боровінка.

Віолетовіте кам’ні – нервово разстройства, както і облекчаваочніте травми. Лекуват ревматіз’м, невралгії, заболяванія на пікочен мехур і б’бреціте. Аналогічні вітамінні в, т’мно синьо гроно, в’рховете на цвеклото і други.

Надявам се, че разбіратся, тазі публікація е саме інформативна і НЯМА так втечете до саме лікування. Якось НЕ ведн’ж с’м Казван і писав, че НЕС’ЩЕСТВУВА ЄДІН МІНЕРАЛ АБО КРИСТАЛ ЗА дадено ЗАБОЛЯВАНЕ, А ГРУПА ВІД ТАКІВА.

ВІНАГІ се консултірайте з лікарські! В випадок, че іскаті да ві помогна за даден здоровий проблем через мінералу і кристали ви надати службове сі Мобілние – 0887 392139 і 0897 339585, Красимир Курта Алеф.

16 серпня 2011, вівторок Офіціалів САЙТ Світові ЕКСПЕРТ ПОЗИЦІЯ 35 Т’рсене в Този блог КРІСТАЛНІ ХОРОСКОПІ ЕЛЕКТРОН ВИДАННЯ Мрежата за планетарно Ізкуство Красимир Курта

Здоровий! Казвам се Красимир Курт – Алеф, прідобіл тітлата – Feng Shui Crystal Master Working with Crystals and Minerals.

Доведено літотерапевт і езотерічен психолог. У п’рвата сі книга "Веліката симбіозу", на Красимир Курта но откріете безцінний неща за цілющі властивості на мінерали, схеми і рецепти за здравето.

Під заголовок в сайту "Чудеса" – Разт’рсващі разкрітія на Красимир Курта относно, як е церіл Ісус. Детально са представені значенето на всічкі кам’ні опис у Бібліята і Свічко Коран.

Від безцінний с’веті і нап’тствія на відомих б’лгарскі і чуждестранні мінеролозі і літотерапевт, Красимир Курта с’ставя збірку від най недост’пніте древни і с’временні рецепти.

Експерт по акупунтура Шей, акупресура за стародавніми метод на Менахеіте, аромотерапія і Ф’н Шуи. Бораві з біблійними код і матріцата на ведіть.

Ізготвя схеми та рецепти за енергійні води, разблокірване на енергійніят потік по чакр та меридіанів на човек’т.

Лекува успішно всічкі заболяванія както і Стрий, ЦЕЛУЛІТ, таких операційних БЕЛЕЗІ, АКНЕ, КОСОПАД, ОСТЕОПОРОЗУ, ПІГМЕНТАЦІЇ ПО КОЖАТА, Стрес, депресія і фобії.

За контакт:

Алеф е міжнародна експерт в областта на езотерічното, паранормалното і метафізічното / category. Ф’нг Шуй кристал майстер в областта на мінералолеченіето. Навчений від старійшин на Кабаластічніте і Херметічніте традиції, овладява ізкуството на свещенія пентаклі, Коїті в’здействат потужно основавайкі се на Універсалніят закон на вібрацію ізразен через Тіванський шрифт. Като окултіст роботи з така наречену "Біблійні ключ" разкодірвайкі заложеното в’в всічкі свещенія книги. Ізползва правілото на "Едем" като с’здава енергії вят’р, Койт се завіхря від менталното ниво, през астралното і етерното до фізіческото. Халдейських чарівник – т’лкованія на Аурат, з древни містично методи за засілване на в’трешніят потенціал і сб’дване на бажання с’бітія через "ключ’т на Соломон". Тибетські лечітел в області на алтернатівната медицина – мінералотерапія та ін Прітежава всічкі мінералу і кристали від всяка точка на земята, через Коїті предсказва, лекува і прави діагностика і прогностика. Ізадал е дві книги – "Веліката симбіозу" / 2008 р. /, "Защо не ні в’рві?" / 2010 р. /, както і над 10 000 публікацій та статті у нас і в чужина.

ПОСЛУГИ

– Структурірані води – Увага, не пріемайте таківа води від хору, Коїті се представлять, че знаят від котрі к’м’ні се правлять води!

5. Ізчістване на чакри і Аурат, сінхронізіране на вібрації і хармонізіране на енергії

6.Біоенергійні сеанс з мінералу і крісталні махала. За всекі підлогу цвет’т і крістал’т са різні!

7.Енергійні масаж із кристали і ск’поценні кам’ні, природно перли, і етерічні масла –

8.Корігіране на дисфункцію на біоенергійното поле через с’ставяне на крістална решітка. В випадок, че вирішите та се підкладіть на такава корекція, благаючи консултірайте се з мен!

11.Продажба і доставка на ліченіе кам’к плюс доставка на място. Чи не пріемайтемінералу і кристали БЕЗ СЕРТИФІКАТ!

13. Ізготвяне на індивідуальний Ф’нг Шуи кр’г від мінералу і кристали, енерго "душ".

Определяне "посоката на Ангела" на цялостно ново житло за правилно протічане енергійніте в’лні

Прочістване на дом’т від негативно вібрації і определяне на Елементи в’в всяка єдна від стаіте

Всічкі зупиняє послуги галі б’дат предлагані на място слід запісване в визначений час і дата.

Відмов още днес цігаріте! Архів на блогу Послідовники Web Counter Статистика ЗА ВАШЕТО КРІСТАЛНО НАСТРІЙ Калорійний калкулатор