ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДОСТИНЕКСУ У ЛІКУВАННІ ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ГІПЕРПЛАЗІЙ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У ЖІНОК ІЗ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЄЮ

Резюме. Проаналізовано результати лікування ДОСТИНЕКСУ (каберголіном) 137 пацієнток у віці 18-55 років з доброякісними захворюваннями молочних залоз і гіперпролактинемією різного ступеня вираженості. У 105 хворих відзначена виражена гіперпролактинемія (1-я група), у 32 – рівень пролактину відповідав верхній межі норми (2-я група). ДОСТИНЕКСУ призначали по 0,25 і 0,5 мг 1 раз на тиждень протягом 8-16 або 24 тижнів. У всіх пацієнток у динаміці лікування проводили моніторинг рівня пролактину. Тривалість спостереження склала 12 – 24 міс. У 99 (94%) хворих 1-ї групи досягнута стабільна нормалізація рівня пролактину, у всіх хворих 2-ї групи – зниження рівня пролактину до середніх значень показників норми. У всіх пацієнток після лікування відмічено клінічне поліпшення стану тканини молочних залоз і відсутність больового синдрому.

загрузка...

Резюме. Проаналі зовано результати л кування ДОСТИНЕКСУ (кабергол ном) 137 ПАЦ нток в ком 18-55 рок в з доброяк зніми захворюваннямі молочних залоз г перпролактінем ю р зного ступеня вираженості. У 105 Хворіючи дзначалі вираженні г перпролактінем ю (1-ша група), у 32 – р вень пролактину в дпов давши верхн й між норми (2-га група). ДОСТИНЕКСУ прізначалі по 0,25 0,5 мг 1 раз на тиждень Протяг 8-16 або 24 тиж. У НД х ПАЦ нток у динам ц л кування проводили мон торінг р вня пролактину. Трівал сть спостереження становила 12-24 м с. У 99 (94%) хвороби 1 – Групи досягнуть стаб льно нормал зац р вня пролактину, в ус х хвороби 2 – група – зниженя йо р вня до середня між Показники в у норм. У НД х ПАЦ нток п сля л кування в дзначалі кл н чне покращання стану Тканини молочних залоз в дсутн сть больового синдрому.

Ключів слова: дисгормональна г перплаз я молочних залоз, м перпролактінем я, кабергол н, Достинекс, л кування, ефективна сть, безпека

Summary. Article represents the results of treatment with DOSTINEX (cabergoline) of 137 women in age from 18 till 55 years with benign mammae pathology followed by hyperprolactinemia of different severity degree. In 105 patient a severe hyperprolactinemia was revealed (1st group), in 32 patients the prolactin concentration was at the high level of normal values ??(2nd group). DOSTINEX 0,25 and 0,5 mg prescribed once a week during 8 – 16 or 24-weeks period. All patients followed prolactin monitoring during treatment period. Stable normalisation of prolactin levels was reached in 99 (94%) of patients from the 1st group. In all patients of the 2nd group prolactin concentration decreased up to the average level of normal values. Clinical improvement of mammae state and pain relief was observed in all patient after treatment.

Key words: dishormonal hyperplasia of mammae, hyperprolactinemia, cabergoline, DOSTINEX, treatment, efficacy, safety

Спеціалізоване медичне інтернет-видання для лікарів,

Tags: