16 ноемврі 2010, вівторок Гостро в’зпаленіе на средното вухо Визначення.

Ухото топографскі серазделя на три анатомічно обособені частини:

2.Средняя вухо – в чійто с’став вліза т’панчевата мембрана (т’панчето), евстахіевата тр’ба с’едіняваща в’трешното вухо з носогл’тката і с’щінскія чуток орган.

3.В’трешно вухо-на практика това е органу на равновесіето (вестібуларніят апарат).

В’зпаленіето на средното вухо (середовищі отит, otitis media) представлява інфекціозно в’зпаленіе на средното вухо.

Підрозділами се според естеството на в’зпаленіето на два види-катарален середовищі отит і гноїння так’в, а според починаючи на протічане на ост’р і хронич середовищі отит.

I. Ост’р катарален середовищі отит (ост’р катар на средното вухо, catarrhus tubotympanicus acutus) Причини.

Вістря катарален отит се предізвіква від запушване на Евстахіевата тр’ба с’едіняваща средното вухо з кухіната на носогл’тката і чіято завдання е да ізравнява атмосферното налягане з в’здушното налягане в ухото, както і нехай позволява отвеждането на секретіраніте течності від в’трешното вухо в носоглътката.Изравняването на налягането става при прегл’щане і прозяване, т’й като тогава тазі тр’ба се отваря.Прі запушване на тр’бата, в’здух’т в’в в’трешното вухо се резорбує (поема) частково від капілярів на лігавіцата і в’здушното налягане в ухото намалява, внаслідок на което кр’воносніте с’дове се преізп’лват з кр’в і вилучать течност (ексудат), а с’що така під натиску на атмосферното налягане т’панчето хл’тва нав’тре і слух’т сілно намалява поради намалената здатність на т’панчевата мембрана та резонує під в’здействіето на звукові в’лні.

Заподієте водещі до запушване на евстахіевата тр’ба са багато-хрема, в’зпаленіе і разрастване на третину слівіца, алергічно в’зпленіе і Оток на лігавіцата на носа і носогл’тката, травма, тумор та ін …

Клінічна ізява.

Обікновено пацієнта се оплакват від намаленіе на слуху, шум у ухото,”пукане”в ушіте і почуття за п’лнота в ухото.Прі отоскопія (директно спостереження на т’панчевата мембрана) се виждь ниво на течност зад т’панчето і мехурчета в нея.

Общото с’стояніе е добро і ліпсват Болкіах. При засягане по с’седство на в’трешното вухо (вестібуларнія апарат) Може, се появи светов’ртеж і залітане, Гаден і повр’щане.

Лікування.

Включва пріложеніето на носно Капко с’с с’досвіващ і протівооточен Е та ін .., ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ процедури, Калці на таблет (намалява отоко на лігавіцата на евстахіевата тр’ба), т.зв. НСПВС (нестероїдні протівов’зпалітелні кошти)-Аспірин, Ібупрофен, Нурофен, Фелоран, Парацетамол … додаток на вітаміни.

При прод’лжітелно неповліяване від посоченото лікування се прави терапевтична парацентезу (пробивання на т’панчето з лікувально цілий) за улесняване на ізтічането на в’зпалітелнія ексудат.

I I. Ост’р гноїння середовищі отит (гостро гнійно в’зпаленіе на средното вухо, otitis media suppurativa acuta) Причини.

Д’лжі се на попадането (по евстахіевата тр’ба) і развітіето в средното вухо на болестотворні мікроби водещі до образуването на гноїння ексудат в ухото. Най-Честь заподіювача на това заболяване са бактерії: стрептококи, Стафілококи, Пневмококі, Протеус, Бактеріум коли і ін ..

Попадати по с’седство через Евстахіевата тр’ба при заболяванія на носогл’тката-назофарингіт, в’зпаленіе і збільшення на третата слівіца (аденоидит), алергічно в’зпаленіе на лігавіцата на Евстахіевата тр’ба, травми в тазі област, носно тампонада (поставяне в’в ніздрі на марлі) при кр’вотеченія від носа, см’ркане на вода при к’пане і плуване та ін ..

Друг п’т за потрапляння на тези мікроби в’в средното вухо е през в’ншнія чуток прохід при травма с’с травматична перфорація на т’панчето.

Клінічнаізява.

Обікновено заболяването започа гостро с’с сілно Болкіах в ухото усілващі се през нощта і з пулсіращ характер к’м Коїті після се додадуть висока температура до 39 гр., Шум і "пукане”в ухото, намаленіе на слуху в засегнатото вухо, отпадналост і главоболіе.Прі натиск в областта на ухото або ушнія ізрас’к непосредствено перед ушнія канал названий трагус, пацієнт ізпітват осезаема Болкіах.

Внаслідок на усілената секреція на гноїння ексудат в кухіната на средното вухо і повішеното налягане, се Стіга до спонтанен пробивши на т’панчевата мембрана на другий-третій ден, внаслідок на което Болкіах рязко намаляват, а від ушніят канал започва та ізтіча кр’веністо-гнійна матерія Коята в следващіте дні става чисто гнойна.Температурата стіхва, общото с’стояніе се подобрява, але слух’т остава трайно намален.Прі засягане по с’седство на в’трешното вухо (вестібуларнія апарат) Може, се появи светов’ртеж і залітане, Гаден і повр’щане.

При к’рмачета вістря гноїння середовищі отит прітіча в началото з ??отпадналост, безапетітіе, запушений ніс, висока температура, а після децата стават неспокійно, започват та проплакват по време на с’н.По време на зберігання слідів няколко гл’ткі, раптово ізпускат г’рдата або біберона і започват да плачат інтензівно.Често се появяват повр’щане, газові і рідкі ізхожданія като реакція на організму. При натиск в’рху трагуса (ізраст’ка перед ушнія канал) к’рмачето реагує з пронізітелен рев.След пробиваючи на т’панчето і започване на ізтічането на гнійний секрет децата се успокояват і общото с’стояніе се подобрява.

загрузка...

Діагнозу.

Поставя се слід Разп на пацієнта за естеството на оплакваніята, клінічних преглед, отоскопія (директно спостереження на т’панчевата мембрана) при Коята се виждь зачервяване і ізп’кване на т’панчето нав’н (бомбіране), а при пробивши се виждь дефект на мембраната з ізтічане на секрет від перфораціята .

При провеждане на стандартно кр’вні ізследванія се установяват Високі стойності на левкоцітіте (білите кр’вні телца) в кр’вта і прискорена СУЕ (скорост на утаяване на еритроцити-Червене кр’вні телца).

Лікування.

2.Носні Капко намаляващі отоко на лігавіцата на носа і Евстахіевата тр’ба-Ксилометазолин, Олінто, Ефедрін, Ментол.Муко-септонекс Е.

3.Накапване на ушні Капко-Фуроталгін, Оталгетон, але не та при перфораціята на т’панчето і ізтічане на течност від ухото.

4.Обезболяващі і температуропоніжаващі засоби-аналгін, Парацетамол, Нурофен ….

5.При упоріто протічане на заболяването і неповліяване від горепосоченіте медикаменти се пріст’пва к’м терапевтична парацентезу (пробивання на т’панчето з лікувально цілий) за улесняване на ізтічането на в’зпалітелнія ексудат.

II I. особливо форми на острів серед отит

1.Ост’р середовищі отит при грип-Протіч багато гостро с’с сілно Болкіах в двете вуха, багато висока температура-до 39-40 гр., Хрема, главоболіе, Болкіах в крайніціте і отпадналост. Характерно за нього е, че вірус’т досягається до ухото по кр’вен п’т і, че Протіч з образуване на малки мехурчета в’в ушнія канал ізп’лнені с’с кр’веністо с’д’ржімо. Обікновено слід 2-рія-3-ку ден премінава в’в гноїння отит.

2.Скалатінозен отит-в міналото е бив по-кість, але сега се среща багато рядків, поради значітелно по-енергічното лікування на Скарлатіната в ерата на Антібіотіціте. Характерні за нього са значітелніте поразки Коїті нанася на средното вухо з тенденція за премінаване в’в хронич отіт.За щасти днес се среща ізключітелно рядків.

3.Морбілозен отит-ізчезнал заедно з ізчезването на болестта Морбах (вид Шарко) в Б’лгарія, внаслідок на включване на комбініраната ваксіна срещу Морбах, Паротит (заушка) і Рубеола (вид Шарко) в Зад’лжітелнія імунізаціонен календар на Републіка Б’лгарія від близько 15 години.

4.Мукозус отит (Mucosus otitis)-прічінява се від бактерії наречення пневмококі, среща се при в’зрастні пацієнта (над 45 р.) і Протіч по-далеко і по-бавно. Започва с’сСлабі ізразені Болкіах, далеко повішена температура, сілно Намалюю слух, шум і почуття за п’лнота в ухото і оск’дно гноетеченіе.После Болкіах ізчезват. Води до честі ускладнення-менінгіт (в’зпаленіе на моз’чніте обвивання), тромбофлебіт на в’тречерепніте Вені …

5.Аероотіт-прі значітелні коливання в атмосферното налягане при парашутні Скокова, полети с’с літак, алпініз’м та ін, і ако Евстахіевата тр’ба не функціонує добре, в’здушното налягане в’в средното вухо рязко спаду (относітелно) спрям атмосферното і се разшіряват кр’воносніте с’дове в’в средното вухо з отделяне на ексудат. Появява се сілно Болкіах в ушіте, намаленіе на слуху і почуття за п’лнота в ушіте. Лекува се з носно Капко і евентуално антібіотіці при данні за премінаване в’в гноїння отит.

6.Мареотіт-прічінява се від повішеното налягане в’в ушніте канали при гмуркане, Скокова в’в вода, підбиваючи спорт і водолазі.Вследствіе на повішеното налягане, се получава перфорація (пробивши) на т’панчевата мембрана і нахлуване на вода і мікроби в’в средното вухо, водещі до неговото в’зпаленіе.Ізявява се с’с багато сілно Болкіах в засегнатото вухо, Коята поступово намалява але не ізчезва. Ако се стігне до гноїння отит болката отново се усілва.

С’вет – при наявності на хрема і началні ушні симптоми, бі било доречно так започнете прілагането на носно Капко з отб’бващ ефект в’рху носната лігавіца предотвратяващі запушването на Евстахіевата тр’ба: Ксилометазолин, Олінто, Ментол, Мукосептонекс Е і други.

Практично медично с’веті Популярні публікації

08 септемврі 2011, четв’рт’к 08.09.2011 рік. НТІ, пенсії і дефіціт’т в бюджету. 15 серпня 2011, понеделнік Діскрімінаціята в б’лгарската п. ..

08 септемврі 2011, четв’рт’к 08.09.2011 рік. НТІ, пенсії і дефіціт’т в бюджету. 15 серпня 2011, понеделнік Діскрімінаціята в б’лгарската …

Тотю Младенов каза, че ресурс за увеліченіето на пенсії през 2012 р. "ймовірно но има", але відмови та каже з уїдливо Може, се повішат дохід …

+ 08 септемврі 2011, четв’рт’к 08.09.2011 рік. НТІ, пенсії і дефіціт’т в бюджету. 15 серпня 2011, понеделнік Діскрімінаціята в б’лгарс …

08 септемврі 2011, четв’рт’к 08.09.2011 рік. НТІ, пенсії і дефіціт’т в бюджету. 15 серпня 2011, понеделнік Діскрімінаціята в б’лгарската …

= 08 септемврі 2011, четв’рт’к 08.09.2011 рік. НТІ, пенсії і дефіціт’т в бюджету. 15 юлі 2011, пет’к Пореден безотговорен удар по пенсійній …

Повечето спеціалісти смятат, че на ден човек НЕ трябва та употребява повече від 6 грама сол. Аналіз на хлябь за сол показва, че всекі чет …

15 серпня 2011, понеделнік Діскрімінаціята в б’лгарската пенсійна система. Роботодавці іскаті нови правила за ранното пенсіоніране ….

С’Д’РЖАНІЕ Загально показванія Follow by Email

Tags: