Бібліотечний каталог російських та українських дисертацій

Трунін Людмила Павлівна. Лімфотропний медикаментознатерапія в комплексному лікуванні червоного плоского лишаю (КПЛ) порожнини рота: дис … кандидата медичних наук: 14.00.21 / Трунін Людмила Павлівна; [Місце захисту: ГОУВПО "Самарський державний медичний університет"] .- Самара, 2005 .- 137 з.: іл.

1.1. Фармакологічні аспекти комплексного лікування червоного плоского лишаю порожнини рота (КПЛ) 10

1.3. Патогенетичне обгрунтування лімфотропної терапії КПЛ 40

1.4. Передумови використання деринат і ксантинолу нікотинат в лікуванні КПЛ 42

2.1. Загальна характеристика клінічних груп обстеження 46

2.2.1. Оцінка стану слизової оболонки порожнини рота (СОПР) 50

2.2.3. Оцінений резорбтивна-елімінаційний функції шлунково-кишкового тракту СОПР 54

2.3. Патогістологічне дослідження з морфометричні вивченням 54

Глава 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ лімфотропний ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ червоного плоского лишаю 64

3.2. Показники дренажної активності лімфатичної системи з використанням индигокармина 67

3.3. Динаміка пероральної екскреторної йодної навантаження у хворих червоним плоским лишаєм 69

3.4. Цитологічне дослідження при лімфотропної терапії у хворих червоним плоским лишаєм 71

3.5. Динаміка імунологічних показників у хворих червоним плоским лишаєм при лімфотропної терапії 75

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ Червоний плоский лишай З ВИКОРИСТАННЯМ Внутрішньом’язове введення деринат І Ксантинол нікотинат 82

4.2. Показники дренажної активності лімфатичної системи з використанням индигокармина 86

4.3. Динаміка пероральної екскреторної йодної навантаження КПЛ 87

4.4. Цитологічне дослідження при лімфотропної терапії у хворих червоним плоским лишаєм 88

4.5. Динаміка імунологічних показників у хворих червоним плоским лишаєм при лімфотропної терапії 90

Глава 5. РЕЗУІГЬТАТЬІ ЛІКУВАННЯ КПЛ при різних способах введення ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У порівняльному аспекті 94

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Хронічні захворювання слизової оболонки порожнини рота є серйозною проблемою в стоматології. До таких захворювань належить червоний плоский лишай (КПЛ), що відрізняється торпідностио течії, поліморфізмом клінічних проявів, складністю діагностики і, на жаль, малою ефективністю лікування.

За останні роки у вивченні червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота досягнуті певні успіхи.

Існують різні гіпотези механізмів розвитку червоного плоского лишаю: вірусна (Машкиллейсон Л.М., 1965; Fellner MJ, 1980; Potts ED, Powell MR, 1981; Agrawal S. et al, 2000), неврогенная або нейроендокринної (Короткий Н.Г. , 1977; Довжанський СІ., Слесаренко Н.А., 1998; Hornstein О.Р. et al., 1980; Hamf BGC et al., 1987; James E. Fitzpatrick, John L. Aeling, 1999; Eleanor E. Sahn , 2001), спадкова (Трофімова І.Б. зі співавт., 1986; Grunnet N., Schmidt H., 1983; Mahaad JM, 1983; Hellgren L., 1983; Kofoed ML, Wantzin GL, 1985), інтоксикаційна (Абрамова Є.І., Васьковська Г.І., 1973; Машкиллейсон А.Л., 1984, 1988; Hornstein О.Р. et al., 1980; Rebera A., Rongioletti P., 1985; Minghetti G. et al. , 1986), імуноалергічна (Чахкісв PO, 1977; Довжанський СІ. з співавт., 1984; Felner MJ, 1980; Oegen RG et al., 1986). У зв’язку з цим запропоновані різні методи комплексної патогенетичної терапії з використанням найрізноманітніших методів і засобів лікування (Машкиллейсон А.Л., 1988; Скрипкін Ю.К., Мордовцев В.Н., 1999; Рабинович І.М., 2001, 2003 ).

Вивчення імунних порушень, а також лімфодренажної активності мікроциркуляторного русла і резорбтивних-елімінаційний функції слизової оболонки порожнини рота і шлунково-кишковоготракту, що дозволяє уточнити шляхи зміни в підслизовому шарі слизової оболонки порожнини рота і може бути враховано при виборі засобів лікування.

При будь-якій формі та мовні КПЛ відзначаються досить виражені зміни, як в гуморальній, так і в клітинному ланках системи імунітету. Тому чільним аспектом в комплексному лікуванні КПЛ є иммунокоррекция.

Разом з тим, в літературі мало висвітлені питання клінічної лімфології в стоматології. Безсумнівний інтерес для практичної стоматології може представляти лімфотропної терапії різними лікарськими засобами.

Включення у комплексне лікування лімфотропної введення деринат і ксантинолу нікотинат дозволяє добитися поліпшення місцевого і загального стану пацієнта, стабілізації імунологічних показників, стійких клінічних результатів і більш тривалої ремісії.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: Основною метою дослідження було клініко-лабораторне обгрунтування лімфотропної методу введення лікарських речовин і оцінка ефективності лікування червоного плоского нішая слизової оболонки порожнини рота.

Відповідно до поставленої мети рішенням підлягали наступні завдання:

1. Вивчити перебіг, характер супутньої патології, зміни слизової оболонки порожнини рота у хворих червоних плоским лишаєм.

2. За допомогою кореляційного аналізу вивчити характер імунних порушень при різних клінічних формах червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота.

3. Оцінити динаміку стану слизової оболонки порожнини рота під впливом лімфотропної терапії ксантинолу нікотинат і деринат в комплексному лікуванні червоного плоского лишаю.

загрузка...

4. Виявити характер змін у системі імунітету при лімфотропної введення деринат і ксантинолу нікотинат в комплексному лікуванні червоного плоского лишаю в різні терміни.

5. У порівняльному аспекті вивчити клінічну ефективність терапії червоного плоского лишаю при різних методах введення деринат і ксантинолу нікотинат.

НАУКОВА НОВИЗНА На підставі анамнестичних та клініко-лабораторних досліджень уточнено характер супутньої соматичної патології при КПЛ СОПР.

Ідентифіковано порушення, як у клітинному, так і в гуморальній ланках системи імунітету при різних формах КПЛ СОПР.

Визначено зміни дренажної активності підслизового шару слизової оболонки порожнини рота при КПЛ.

Проведена оцінка резорбтивна-елімінаційний функції шлунково-кишкового тракту і слизової оболонки порожнини рота у хворих при КПЛ.

Проведені дослідження дозволили розробити новий патогенетичний підхід до лікування КПЛ, із застосуванням лімфотропної введення деринат і ксантинолу нікотинат.

У порівняльному аспекті вивчена ефективність лікування КПЛ залежно від способу введення лікарських речовин на підставі клінічних, лімфологіческіх та імунологічних показників, а також виявлені найближчі і віддалені результати лікування.

Практична значимість роботи Показана доцільність застосування лімфотропної терапії з використанням деринат і ксантинолу нікотинат в комплексному лікуванні КПЛ СОР.

Застосування лімфотропної терапії в лікуванні КПЛ (патент на винахід № 2233657 від 10 серпня 2004 року та № 2233664 від 10 серпня 2004 року) дозволяє оптимізувати регенерацію епітелію, відновити дренажну активність лімфомікроціркуляторного русла тканин порожнини рота, нормалізувати елімінацію йодиду калію, нормалізувати ряд показників у гуморальній і клітинному ланках імунітету, тим самим збільшити час ремісії захворювання.

Метод лікування червоного плоского лишаю з використанням лімфотропної введення деринат і ксантинолу нікотинат впроваджений в практику стоматологічних відділень ММУ ДП № 1, ММУ ДП № 14 та ММУ ДП № 15, ММУ ШВД № 1 м. Самара, МУЗ СП-3 м. Тольятті.

Новий метод лікування хворих КПЛ із застосуванням лімфотропної введення деринат і ксантинолу нікотинат впроваджено в навчальний процес кафедристоматології Самарського медичного інституту "РЕАВІЗ".

Матеріали повідомлені та обговорені на наукових конференціях професорсько-викладацького складу ЗМІ "РЕАВІЗ" в 2000-2004 р.р. і на Четвертій Міжнародній конференції молодих вчених в м. Самара в 2003 р.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, що виносяться на захист 1. У хворих з різними формами червоного плоского лишаю відзначаються виражені порушення дренажної активності і зниження елімінаційний функції епітелію порожнини рота і шлунково-кишкового тракту, що виникають на тлі змін в лімфомікроціркуляторной системі.

2. При КПЛ відзначаються порушення в системі імунітету, про що свідчать зміни як у клітинному, так і в гуморальній ланках імунітету.

3. Нормалізація показників дренажної активності, елімінаційний функції епітелію порожнини рота, слинних залоз і шлунково-кишкового тракту, а також показників системи імунітету є невід’ємною умовою в комплексному лікуванні різних форм КПЛ.

4. Лімфотропної терапії з використанням деринат і ксантинолу нікотинат може бути визнана одним з ефективних методів лікування хворих з КПЛ, що дозволяє створити оптимальні умови для стабілізації імунологічних показників, стійких клінічних результатів і більш тривалої ремісії.

Значення корекції кальційзалежних змін порожнини рота в комплексній терапії запальних захворювань пародонту в постстрессовом періоді [Електронний ресурс]

Значення корекції кальцій-залежних змін порожнини рота в комплексній терапії запальних захворювань пародонту в постстрессовом періоді

Иммунокоррегирующая терапія захворювань слизової оболонки порожнини рота

Лінгводіагностіка та її ефективність при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота і шлунково-кишкового тракту

Комплексна діагностика і лікування кандидозу порожнини рота, обумовленого зубними протезами, на тлі дисбактеріозу кишечника

Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики патології органів і тканин порожнини рота у працівників металургійного виробництва в умовах Крайньої Півночі [Електронний ресурс]

Ефективність застосування транскраніальної електростимуляції в комплексному лікуванні хворих червоним плоским лишаєм слизової оболонки порожнини рота [Електронний ресурс]

"Клініко-експериментальне обгрунтування застосування нового рідкого засоби гігієни порожнини рота" "Екзотика-1" "" [Електронний ресурс]

Оцінка стану пульпи зуба при професійної гігієни порожнини рота

Клініко-лабораторне дослідження м’яких тканин порожнини рота і твердих тканин зубів у пацієнтів, що страждають гастроезофагеальної рефлюксної хворобою